ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ.

2016-04-07 12:18

Θέμα: Ακίνητο Λέσχης Εθνικού ΟΦΠΦ

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο Εθνικού ΟΦΠΦ
06/04/2016
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Με το παρόν θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το
ακίνητο που στεγάζει τη Λέσχη του συλλόγου μας και τις ενέργειες που έχουν γίνει
από τη μεριά των άμεσα εμπλεκομένων κατά τους τελευταίους μήνες.
Όπως   όλοι   γνωρίζετε,   από   τα   μέσα   του   2009   έχει   ξεκινήσει   μια   σημαντική
προσπάθεια   για   την   επίλυση   με   τρόπο   νομότυπο   του   χρόνιου   προβλήματος   της
στέγασης του συλλόγου μας στο ακίνητο που έχει ανεγερθεί με δαπάνες των μελών
μας επί οικοπέδου στην Ακτή Πρωτοψάλτη 1Α στον Πειραιά. Γνωρίζετε επίσης τα
γεγονότα που μας είχαν οδηγήσει πριν από 20 περίπου έτη στην ανέγερση αυτή, τις
υποσχέσεις που είχαμε λάβει και την αρνητική τροπή που πήραν τελικώς τα πράγματα
με   αποτέλεσμα   το   ακίνητο   να   είναι   αυθαίρετο   και   το   οικόπεδο   να   μη   μας   έχει
παραχωρηθεί νομότυπα. Το 2009 και με την ενεργή συμπαράσταση μελών μας, του κ.
Φωτόπουλου, τότε επικεφαλής της Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου (ΚΕΔ) - η οποία
διαχειρίζονταν και το εν λόγω οικόπεδο το οποίο είναι μέρος του δημοσίου ακινήτου
ΑΒΚ   1766   -   καθώς   και   της   Δημοτικής   Αρχής   του   Πειραιά,   δημιουργήθηκε   η
εντύπωση ότι το θέμα μας έβαινε προς οριστική διευθέτηση. Τελικώς και για λόγους
που δεν είναι της παρούσης και που μερικώς τουλάχιστον ξεπερνούσαν τη βούληση
των   τότε   τριών   εμπλεκομένων   μερών   (Εθνικός,   ΚΕΔ,   Δήμος   Πειραιά)   το   θέμα
πάγωσε   με   αποτέλεσμα   αφενός   να   εξακολουθούμε   να   στεγαζόμαστε   χωρίς   τη
νομότυπη   ολοκλήρωση   των   απαιτουμένων   διαδικασιών   και   παρά   τη   ρητώς
εκπεφρασμένη βούληση για το αντίθετο τόσο από το Δήμο Πειραιά όσο και από την
ΚΕΔ και αφετέρου να έχουμε επιβαρυνθεί με πρόστιμα αυθαίρετης κατασκευής.
Το παράλογο είναι ότι τα πρόστιμα επεβλήθησαν στο σύλλογό μας ο οποίος πουθενά
δεν εμφανίζεται ούτε ως ιδιοκτήτης ούτε ως μισθωτής του ακινήτου, τουλάχιστον από
τυπικής άποψης και τα οποία σήμερα διεκδικούνται από την εφορία με παράλληλη
δέσμευση των λογαριασμών του συλλόγου. Δηλαδή ενώ οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς
δεν   ολοκλήρωσαν   τις   αρχικές   τους   προτάσεις   για   τη   λύση   του   προβλήματος,
εμφανίζονται μέσω του Δήμου και της ΔΟΥ να απαιτούν πληρωμή για κάτι το οποίο
δεν μας έχει παραχωρηθεί.
Στα   πλαίσια   αυτά   ξεκίνησε   μια   συντονισμένη   προσπάθεια   από   την   πλευρά   του
συλλόγου μας  σε  συνεργασία κατ'  αρχάς  με  την  Πολεοδομία  του Δήμου  Πειραιά
προκειμένου   να   τροποποιηθεί   το   ρυμοτομικό   σχέδιο   της   περιοχής   έτσι   ώστε   να
δημιουργηθούν   οι   προϋποθέσεις   νομότυπης   στέγασής   μας   και   διαγραφής   των
προστίμων.   Η   τροποποίηση   αυτή   εγκρίθηκε   από   το   Δημοτικό   Συμβούλιο   την
07/12/2015 και στις αρχές του 2016 ο μηχανικός κ. Δημ. Αναγνώστου ανέλαβε τόσο
την αρχική επαφή με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ - διάδοχο σχήμα της
ΚΕΔ)  όσο  και   τη συγκέντρωση   όλων  των  απαραίτητων   εγγράφων  με  σκοπό   την
υποβολή   της   απαραίτητης   αίτησης   προς   την   τελευταία   ώστε   να   τακτοποιηθεί   το
ακίνητο   μέσα   από   τις   διατάξεις   του   Ν.   4178   και   να   προχωρήσει   η   νομότυπη
παραχώρησή του.
Πράγματι στις 23/02/2016 υπεβλήθη αίτημα συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο  προς
την ΕΤΑΔ με σκοπό τη χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπαγωγή στο Ν. 4178. Η
κα Μ. Σπαθαρά με  την οποία είχαμε την αρχική  επικοινωνία μας παρέπεμψε στο
Τμήμα Μισθώσεων. Κατόπιν κάποιων αποτυχημένων προσπαθειών για τηλεφωνική
επικοινωνία αποφασίστηκε από τη μεριά μας η επί τόπου συνάντηση. Πράγματι στις
11/03/2016 ο υπογράφων και ο κ. Δ. Αναγνώστου επισκεφθήκαμε την κα Ζαχαράκη η
οποία   ασχολείτο   με   το   αίτημά   μας   και   της   εκθέσαμε   την   κατάσταση.   Όπως  μας
εξήγησε, αν και η ΚΕΔ είχε συνεννοηθεί το 2009 με το Δήμο Πειραιά και το σύλλογό
μας για την παραχώρηση του οικοπέδου επί του οποίου είχε ανεγερθεί η Λέσχη μας,
επειδή   τελικά   δεν   υπεγράφη   σύμβαση   παραχώρησης   για   διάφορους   λόγους,   δεν
δύναται να μας εξουσιοδοτήσει για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στ Ν. 4178.
Μας πρότεινε δε δυο πιθανές λύσεις. Η πρώτη ήταν να παραδώσουμε στην ΕΤΑΔ το
ακίνητο και αυτή με τη σειρά της να κάνει την υπαγωγή στο Ν. 4178, λύση η οποία
για ευνόητους λόγους απερρίφθη από την πλευρά μας. Η δεύτερη ήταν να υποβάλει ο
σύλλογος νέο αίτημα προκειμένου να εξετάσει η ΕΤΑΔ το ενδεχόμενο νομότυπης
μίσθωσης του οικοπέδου (καθότι πλέον δεν υφίστανται δωρεάν παραχωρήσεις λόγω
δεσμεύσεων του Ελληνικού Κράτους χωρίς φυσικά να ανακαλούνται όσες έως πριν 4-
5 χρόνια είχαν προχωρήσει), συμπεριλαμβανομένης στο μισθωτήριο συμβόλαιο της
ζητούμενης   εξουσιοδότησης.   Αυτό   έγινε   δεκτό   από   την   πλευρά   μας   και   όταν
ρωτήσαμε   σχετικά   με   το   μηνιαίο   μίσθωμα   και   τη   διάρκεια   της   μίσθωσης,   η   κα
Ζαχαράκη   μας   ενημέρωσε   ότι   για   αυτό   αρμόδιο   είναι   η   Δ/νση   Αξιοποίησης   και
Ανάπτυξης.
Ο σύλλογός μας προχώρησε στις 15/03/2016 στην υποβολή αίτησης μίσθωσης την
οποία πρωτοκόλλησε νομοτύπως ο υπογράφων και αντίγραφο της οποίας παρέδωσε
ιδιοχείρως   την   ίδια   μέρα   στην   κα   Ζαχαράκη   προκειμένου   να   επισπευσθούν   οι
διαδικασίες. Σε νέα επικοινωνία που είχαμε με την κα Ζαχαράκη ενημερωθήκαμε ότι
έχει προωθήσει το αίτημα στο αρμόδιο τμήμα. Την 22/03/2016 ο υπογράφων και ο
πρόεδρος του συλλόγου μας κ. Α, Πρίντεζης επισκεφθήκαμε εκ νέου την ΕΤΑΔ όπου
και   συναντηθήκαμε   με   την   κα   Σ.   Φαλτσέτα,   υποδιευθύντρια   του   Τμήματος
Αξιοποίησης Αστικών Ακινήτων της ΕΤΑΔ και την προϊσταμένη του τμήματος κα Μ.
Καραγεώργου. Η κα Φαλτσέτα έδειξε κατανόηση για την περίπτωσή μας και αφού
εκθέσαμε και σε αυτή την κατάσταση ζητήσαμε εάν ήταν εφικτό να είχαμε έως τις
08/04/2016 μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με το μηνιαίο μίσθωμα και τη διάρκεια της
μίσθωσης   ώστε   να   ενημερωθεί   το   ΔΣ   του   συλλόγου   το   οποίο   επρόκειτο   να
συνεδριάσει εκείνη την ημερομηνία. Επίσης ενημερώσαμε ότι ο σύλλογός μας έχει
την εκλογική Γενική του Συνέλευση στις αρχές Ιουνίου και το επιθυμητό θα ήταν να
έχει έως τότε προχωρήσει η όποια συμφωνία. Η κα Φαλτσέτα δεν είχε αντίρρηση για
τη σύναψη συμφωνίας χωρίς να είναι σε θέση να μας ενημερώσει για τους όρους
(πιθανολόγησε διάρκεια 5  + 4 έτη  και ίσως αν το θέμα ήταν  επείγον μια  αρχική
σύμβαση διάρκειας 12 μηνών), εκτίμησε ότι πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ θα έχουμε
μια  κάποια  ένδειξη,   θεώρησε   ότι   μέχρι  τα  τέλη  Μαΐου  είναι   εφικτή   η   υπογραφή
σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση δέχτηκε ότι η ΕΤΑΔ όφειλε μιαν απάντηση και
έδωσε οδηγία στην κα Καραγεώργου να αναθέσει την υπόθεση σε κάποιο λειτουργό
της υπηρεσίας για  να προχωρήσει το   συντομότερο, αφού πρώτα μας  ανέφερε  ότι
μόλις   εκείνη   τη   μέρα   είχε   ενημερωθεί   σχετικά.   Σημείωσε   τα   τηλέφωνά   μας   και
δεσμεύθηκε ότι η ΕΤΑΔ θα επικοινωνούσε μαζί μας.

Την 01/04/2016 ο υπογράφων επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την κα Καραγεώργου
προκειμένου   να   ενημερωθεί   για   την   εξέλιξη   της   υπόθεσης.   Όπως   προέκυψε,   η
υπόθεση δεν είχε ακόμα ανατεθεί αρμοδίως και παρακάλεσε για εκ νέου επικοινωνία
την 05/04/2016 γεγονός το οποίο έλαβε τελικώς χώρα. Η υπόθεση είχε ανατεθεί την
ίδια μέρα στην κα Κυριακοπούλου, η οποία σε τηλεφωνική επικοινωνία και αφού
πρώτα ενημερώθηκε από τη μεριά μας και αυτή για την κατάσταση, ανέφερε ότι έχει
μόνο   το   αίτημα   της   15/03/2016,   δεν   γνώριζε   για   την   ύπαρξη   του   φακέλου   που
συνόδευε το αίτημα της 23/02/2016 (αν και είδε ότι κάτι τέτοιο αναφερόταν στο πιο
πρόσφατο αίτημα). Απέκλεισε ρητώς το ενδεχόμενο ενδεικτικής απάντησης έως την
08/04/2016 καθώς η ίδια δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί, είπε ότι δεν μπορεί να πει
πότε θα έχουμε κάτι και ότι ίσως να καλέσει μέχρι την Παρασκευή για να πει αν έχει
βρει   αυτά   που   υποβλήθηκαν,   αν   επαρκούν   ή   αν   λείπει   κάτι   και   χρειάζεται   να
προσκομισθεί.   Επίσης   ανέφερε   ότι   ίσως   να   μην   μπορούν   να   προχωρήσουν   σε
εκτίμηση του ακινήτου γιατί εκκρεμεί το ΦΕΚ της τροποποίησης του ρυμοτομικού το
οποίο μπορεί -σύμφωνα με τα λεγόμενά της- να μη βγει ποτέ ή να μην εγκριθεί από
το ΥΠΕΚΑ αυτούσιο το σχέδιο του Δήμου Πειραιά.
Όπως γίνεται αντιληπτό δεν φαίνεται να ευοδώνεται στο άμεσο μέλλον η προσπάθεια
για την οριστική τακτοποίηση της υπόθεσης του ακινήτου της Λέσχης μας, παρά τις
προσπάθειες από την πλευρά του συλλόγου και την αρχική αισιοδοξία. Ο σύλλογός
μας κινήθηκε υπηρεσιακώς και πάντα μέσω των ορθόδοξων και νομίμων διαδικασιών
διότι αυτό είναι κατά την εκτίμησή του το πρέπον και επειδή πιστεύει ότι με τον
τρόπο αυτό αποδίδει το δέοντα σεβασμό στις διαδικασίες και στα εμπλεκόμενα μέρη.
Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 08/04/2016 θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το
θέμα αναλυτικότερα, αναμένοντας τυχόν νέες προτάσεις δράσης.
Τα πιο πάνω προς ενημέρωσή σας. Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
                                         Με εκτίμηση,
                                        Σ. Καλαντζής
                         Έφορος Ακινήτων Εθνικού ΟΦΠΦ